Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Blog Kontakt
 

Komornik sądowy Pruszków
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Sebastian Dulko


Kancelaria Komornicza w Piastowie
ul. E. Orzeszkowej 55
05-820 Piastów

Konto bankowe:

Bank PeKaO SA
31 12406407 1111 0000 5098 3483

Przyjęcia interesantów:   w środy w godz. 9:00 - 17:00
Kasa czynna:   od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00
 
 
OFERTA PRACY
  Komornik Sądowy

Sebastian Dulko
zatrudni asesora komorniczego lub aplikanta.
Zgłoszenia wraz z CV należy przesyłać na adres:
pruszkow3@komornik.pl

Kancelaria zajmuje się m.in. postępowaniami egzekucyjnymi. Prowadzi ją komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego głównym zadaniem jest ściąganie należności od dłużnika dla wierzyciela na wniosek tego ostatniego w sprawie odzyskania konkretnej wysokości długu oraz na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego. Egzekucja komornicza nie jest jednak jedynym jego zajęciem.

Kim jest komornik sądowy?

Zalicza się go do zawodów zaufania publicznego w rozumieniu przepisów konstytucyjnych. Oznacza to, że komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Powierzaną mu przez państwo egzekucję komorniczą i wszystkie związane z nią czynności komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa oraz korzysta z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Sam również podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Co to jest egzekucja komornicza?

Jej celem jest wyegzekwowanie (ściągnięcie) z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, czyli np. dla banku z tytułu niespłaconego kredytu. Prowadzenie egzekucji komorniczej stanowi podstawowe zadanie komornika sądowego. Tę czynność wszczyna się w momencie, kiedy osoba zadłużona pomimo wcześniejszego przeprowadzenia sprawy przez sąd i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego, w dalszym ciągu nie spłaca długu.

Urzędnik państwowy w toku postępowania może zastosować określone środki przymusu pozwalające na przymusowe zajęcie składników majątku dłużnika. Mogą to być świadczenia pieniężne pochodzące m.in. z:

Tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzi się egzekucję komorniczą, jest więc dokumentem urzędowym potwierdzającym istnienie i zakres roszczenia wierzyciela. Bez tej decyzji sądowej urzędnik państwowy nie może podejmować czynności egzekucyjnych.

Kto może złożyć wniosek o rozpoczęcie procedury odzyskania długu?

Z reguły wniosek o wszczęcie takiego postępowania składany jest przez wierzyciela, ale zdarza się również, że jego autorem jest:

Złożenie tego dokumentu powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Komornika sądowego obowiązuje treść wniosku i nie może on przeprowadzić egzekucji komorniczej ponad te wytyczne. Wszczynając procedurę, urzędnik zawiadamia dłużnika o tym fakcie, podając:

W ramach egzekucji komorniczej można zająć osobie zadłużonej wskazane składniki majątku, a później je spieniężyć np. sprzedać w trybie publicznej licytacji ruchomości.

Czym jeszcze zajmuje się kancelaria komornicza?

W zakresie jej obowiązków znajduje się także m.in.: przeprowadzanie spisu inwentarza i sporządzanie protokołu stanu faktycznego. Ponadto komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie zajmuje się doręczaniem dokumentów sądowych czy sprawowaniem urzędu nadzoru nad licytacjami.


Adres: ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów Tel: 22 723-01-55, 22 753-57-00 e-mail: pruszkow3@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates