Photoshop Tutorials  
Start Zasięg Wnioski Licytacje Blog Kontakt
 

Jak działa komornik — na czym polega postępowanie komornicze?

Nieuregulowane zobowiązania finansowe, których spłaty nie da się wyegzekwować polubownie, często prowadzą do wszczęcia egzekucji sądowej, kończącej się postępowaniem komorniczym. W tym artykule dowiesz się, jak komornik ściąga dług i kiedy może go umorzyć? W jaki sposób funkcjonariusz szuka dłużnika? Na czym polega egzekucja komornicza?

Jak działa komornik?

Zadaniem funkcjonariusza publicznego jest zajęcie i spieniężenie majątku dłużnika na drodze przymusu egzekucyjnego. Wierzyciel musi najpierw złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, gdzie podaje informacje o osobie mającej dług oraz określa wysokość świadczenia. Podstawą działania komornika jest zastosowanie środków przymusu określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Na czym polega egzekucja komornicza?

To proces, w którym komornik sądowy podejmuje działania mające na celu wyegzekwować dług od dłużnika zgodnie z orzeczeniem sądu i w jak najkrótszym czasie. Egzekucja komornicza oznacza zatem, że funkcjonariusz może:

  • przejąć i sprzedać na drodze licytacji własność osoby mającej dług wobec wierzyciela — ruchomości oraz nieruchomości,
  • zająć wynagrodzenie – pensję za wykonywaną pracę, rentę, emeryturę oraz świadczenia finansowe z innych tytułów,
  • zająć wierzytelności, prawa majątkowe i rachunek bankowy osoby będącej dłużnikiem.

W jaki sposób komornik szuka dłużnika?

Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komornik musi sprawdzić, czy prowadzi lub prowadził postępowanie przeciwko osobie wskazanej przez wierzyciela. W jaki sposób komornik szuka dłużnika, jeśli nie uda się w ten sposób ustalić jego majątku lub nie złoży on odpowiedniego wykazu? Wówczas funkcjonariusz skieruje zapytanie do instytucji — Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, bazy PESEL, Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz bazy danych o rachunkach bankowych OGNIVO.

Jak komornik ściąga dług?

Po pisemnym poinformowaniu o postępowaniu i wezwaniu do wykazania majątku funkcjonariusz sprawdza, ile kont bankowych ma dłużnik, a następnie przejmuje określoną ilość środków finansowych. Jak komornik ściąga dług, jeśli ten krok okaże się niewystarczający? Urzędnik może przejąć nieruchomości należące do osoby zadłużonej, a następnie oszacować ich wartość, po której wyznaczy termin publicznej licytacji. Po niej dłużnik otrzyma nakaz zwolnienia domu lub mieszkania w określonym terminie, a wierzyciel środki pochodzące ze sprzedaży.

Czy komornik może ściągać dług z rodziny?

Nie. Polskie prawo stanowi, że komornik nie może ściągnąć długów z rodziny dłużnika. Za długi odpowiedzialna jest konkretna osoba o konkretnym numerze PESEL i nikt poza nią.

Kiedy komornik umarza długi?

Jest to możliwe. Odpowiadając na pytanie, kiedy komornik umarza długi, należy powiedzieć, że postępowanie uznaje się za zakończone, jeśli:

  • zobowiązanie finansowe zostanie spłacone w całości,
  • dojdzie do porozumienia z funkcjonariuszem i ustali się harmonogram spłat,
  • okaże się, że nie ma z czego ściągnąć długu, co wynika z braku majątku bądź ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Komornik zawsze działa zgodnie z przepisami prawa i pod nadzorem sądu, aby zapewnić ochronę praw dłużnika i wierzyciela.


Adres: ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów Tel: 22 723-01-55, 22 753-57-00 e-mail: pruszkow3@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama.  Najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1280 x 1024.

Website template provided by Photoshop Tutorials

Design downloaded from
Free Templates - your source for free web templates